TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HỆ THỐNG BÁO CÁO SỐ LIỆU TRỰC TUYẾN

NÔNG THÔN MỚI
MỤC LỤC

I.      Tổng quan. 5

II.        Hướng dẫn sử dụng phân hệ khai thác. 7

1.          Đăng nhập hệ thống. 7

2.          Chức năng chính. 9

2.1 Trang chủ. 9

2.2 Giới thiệu. 14

2.3 Quản lư số liệu. 15

2.3.1 Nhập số liệu hiện trạng nông thôn mới 15

2.3.2 Phê duyệt số liệu. 21

2.3.3 Tổng hợp số liệu. 23

2.4. Tra cứu thông tin. 25

2.4.1 Xem hiện trạng nông thôn mới 25

2.4.2 Tra cứu hiện trạng theo tiêu chí 32

2.4.3 Biểu đồ hiện trạng. 38

2.4.4 T́m kiếm hiện trạng. 42

2.5 Thống kê báo cáo. 47

2.5.1 Thống kê phân loại xă đạt chuẩn. 47

2.5.2 Thống kê tổng hợp hiện trạng. 50

2.5.3 Thống kê hiện trạng theo mẫu. 54

2.5 Bản đồ. 56

2.6 Diễn đàn. 56

2.7 Trợ giúp. 59

III.      Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản trị hệ thống. 60

1.          Đăng nhập. 60

2.          Quản lư người dùng. 61

2.1 Thêm mới người dùng. 62

2.2 Sửa thông tin người dùng. 63

2.3 Xóa thành viên. 64

2.4 Phân nhóm cho người dùng. 65

3.          Quản lư nhóm người dùng. 65

3.1 Thêm mới nhóm người dùng. 66

3.2 Sửa nhóm người dùng. 66

3.3 Xóa nhóm người dùng. 66

4.          Quản lư chức năng. 67

4.1 Thêm mới chức năng. 67

4.2 Sửa thông tin chức năng. 68

4.3 Xóa chức năng. 68

5.          Phân quyền chức năng. 69

6.          Quản lư đơn vị hành chính. 71

6.1 Thêm mới chức năng. 72

6.2 Sửa thông tin chức năng. 72

6.3 Xóa chức năng. 73

7.          Quản lư liên kết 74

7.1 Thêm mới liên kết 74

7.2 Sửa liên kết 75

7.3 Xóa liên kết 75

8.          Quản lư bài giới thiệu. 75

8.1 Thêm mới bài giới thiệu. 75

8.2 Sửa bài giới thiệu. 76

8.3 Xóa bài giới thiệu. 77

9.          Quản lư tài liệu. 77

9.1 Thêm mới tài liệu. 77

9.2 Sửa tài liệu. 79

9.3 Xóa tài liệu. 79

9.4 Quản lư loại tài liệu. 80

10.       Quản lư diễn đàn. 81

10.1 Thêm mới diễn đàn. 81

10.2 Sửa diễn đàn. 82

10.3 Xóa diễn đàn. 82

11.       Quản lư câu hỏi và trả lời 82

12.       Quản lư đối tượng bản đồ. 83

12.1 Thêm mới tài liệu. 83

12.2 Sửa tài liệu. 85

12.3 Xóa tài liệu. 85

13.       Quản lư đối tượng bản đồ. 85

13.1         Thêm mới bản đồ. 86

13.2 Sửa thông tin bản đồ. 87

13.3 Xóa tài liệu. 88

14.       Quản lư mẫu báo cáo. 88

14.1 Thêm mới mẫu báo cáo. 88

14.2 Sửa mẫu báo cáo. 89

14.3 Xóa tài liệu. 89

15.       Quản lư nhật kư hệ thống. 90

15.1. Xem thông tin tương tác giữa người dùng và hệ thống. 90

15.2. Xóa thông tin tương tác giữa người dùng và hệ thống. 91

 

 

 

 

 


 

I.       Tổng quan

Chương tŕnh mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương tŕnh tổng thể về phát triển kinh tế - xă hội, chính trị và an ninh quốc pḥng, gồm 11 nội dung (xem Quyết định số  800/QD-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)).

Chương tŕnh MTQG xây dựng nông thôn mới sẽ được triển khai trên địa bàn cấp xă trong phạm vi cả nước nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xă hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở và có những yêu cầu riêng đối với từng vùng sinh thái, vùng kinh tế - xă hội khác nhau.

Với khối lượng dữ liệu lớn như nêu trên nhu cầu xây dựng một hệ thống báo số liệu trực tuyến là rất cần thiết chính v́ vậy Phần mềm Hệ thống báo cáo số liệu trực tuyến này được xây dựng nhằm mục đích tin học hóa công tác báo cáo thống kê số liệu về phát triển nông thôn từ cấp xă lên cấp Trung Ương.

-         Một số chức năng chính của phần mềm:

o   Nhập liệu hiện trạng nông thôn mới

o   Xem hiện trạng nông thôn mới

o   Phê duyệt số liệu

o   Tổng hợp số liệu

o   Tra cứu thông tin hiện trạng nông thôn mới

o   Tra cứu hiện trạng theo tiêu chí

o   Tra cứu biểu đồ hiện trạng

o   T́m kiếm hiện trạng theo tiêu chí

o   T́m kiếm hiện trạng theo số tiêu chí

o   Thống kê phân loại xă đạt chuẩn

o   Thống kê tổng hợp hiện trạng

Mục đích của tài liệu này là hướng dẫn chi tiết người dùng thao tác các chức năng có trong 2 phân hệ: Phân hệ khai thác và phân hệ quản trị hệ thống một cách dễ hiểu, trực quan. Tài liệu phục vụ đối tượng người dùng ở các cấp ĐVHC khác nhau: Cấp Trung Ương, cấp Tỉnh, cấp Huyện, cấp Xă. Người dùng ở mỗi cấp có tài khoản đăng nhập hệ thống khác nhau và được cấp bởi người quản trị hệ thống, quyền hạn người dùng với các chức năng của hệ thống cũng khác nhau cụ thể như sau:

-         Người dùng cấp Trung Ương:

o   Được quyền tổng hợp, phê duyệt số liệu của tỉnh.

o   Được quyền tra cứu thông tin, gồm: Tra cứu thông tin hiện trạng nông thôn mới; Tra cứu hiện trạng theo tiêu chí; Biểu đồ hiện trạng; T́m kiếm hiện trạng;

o   Thống kê báo cáo: Thống kê phân loại xă đạt chuẩn; Thống kê tổng hợp hiện trạng; Thống kê hiện trạng theo mẫu.

-         Người dùng cấp tỉnh:

o   Xem thông tin hiện trạng NTM, biểu đồ hiện trạng, phê duyệt ư kiến.

o   Được quyền tổng hợp, phê duyệt số liệu của Huyện.

o   Được quyền tra cứu thông tin, gồm: Tra cứu thông tin hiện trạng nông thôn mới; Tra cứu hiện trạng theo tiêu chí; Biểu đồ hiện trạng; T́m kiếm hiện trạng;

o   Thống kê báo cáo: Thống kê phân loại xă đạt chuẩn; Thống kê tổng hợp hiện trạng; Thống kê hiện trạng theo mẫu.

-         Người dùng cấp huyện:

o   Xem thông tin hiện trạng NTM, biểu đồ hiện trạng, phê duyệt ư kiến.

o   Được quyền tổng hợp, phê duyệt số liệu của những xă trực thuộc.

o   Được quyền tra cứu thông tin, gồm: Tra cứu thông tin hiện trạng nông thôn mới; Tra cứu hiện trạng theo tiêu chí; Tra cứu Biểu đồ hiện trạng; T́m kiếm hiện trạng;

o   Thống kê báo cáo: Thống kê phân loại xă đạt chuẩn; Thống kê tổng hợp hiện trạng; Thống kê hiện trạng theo mẫu.

-         Người dùng cấp xă:

o   Nhập liệu hiện trạng nông thôn mới

o   Tra cứu hiện trạng nông thôn mới

o   Tra cứu biểu đồ hiện trạng nông thôn mới

II.   Hướng dẫn sử dụng phân hệ khai thác

1.      Đăng nhập hệ thống

Để đăng nhập vào Hệ thống báo cáo trực tuyến nông thôn mới, người dùng phải được cấp tài khoản đăng nhập từ người quản trị tối cao.

Thao tác đăng nhập:

-   Bước 1: Mở tŕnh duyệt và gơ vào đường dẫn Hệ thống báo cáo trực tuyến nông thôn mới, theo địa chỉ http://125.235.8.210:166/NTM (chẳng hạn hệ thống được cài đặt tại địa chỉ này), giao diện đăng nhập hiển thị:

Giao diện đăng nhập hệ thống

-   Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập hệ thống, gồm:

 

-         Tên đăng nhập: Nhập vào tên đăng nhập của người sử dụng

-         Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng

-         : Đánh dấu chọn mục này nếu muốn hệ thống lưu mật khẩu vừa nhập cho lần đăng nhập sau.

-   Bước 3: Nhấn nút   => Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ ở trạng thái đă đăng nhập như sau:

Giao diện Hệ thống BCSL trực tuyến NTM

Trường hợp người dùng quên mật khẩu đăng nhập hệ thống, để lấy lại mật khẩu nhấn chọn ở trong khung “Đăng nhập” => hiển thị giao diện:

 

Thao tác thực hiện:

-   Bước 1: Nhập thông tin yêu cầu, gồm các trường:

-         Tên đăng nhập: nhập tên đăng nhập đă sử dụng khi tạo tài khoản.

-         Địa chỉ Email: nhập địa chỉ email đă sử dụng khi tạo tài khoản.

-   Bước 2: Kích nút  để gửi thông tin tới quản trị hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra Tên đăng nhập và Email. Nếu đúng th́ hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới tới địa chỉ Email đó. Kích nút  nếu không muốn gửi thông tin.

2.         Chức năng chính

2.1 Trang chủ

-         Mở tŕnh duyệt và gơ vào địa chỉ http://125.235.8.210:166/NTM, sau khi đăng nhập hệ thống => giao diện trang chủ hiển thị:

Giao diện trang chủ Hệ thống báo cáo số liệu trực tuyến nông thôn mới

Giao diện trang chủ đi từ trên xuống gồm:

-         Banner hệ thống: hiển thị tên của phần mềm.

-         Thanh thực đơn các chức năng cơ bản: Trang chủ; Giới thiệu; Quản lư số liệu; Tra cứu thông tin; Thống kê báo cáo (menu này không hiển khi đăng nhập bằng tài khoản cấp xă); Bản đồ; Diễn đàn, Trợ giúp.

-         Phần chính của trang hiển thị tự động hiện trạng nông thôn mới dưới dạng biểu đồ

-         Bên phải trang hiển thị các phần thông tin gồm:

·        Thông tin đăng nhập: Cho biết tài khoản nào đang đăng nhập hệ thống. Tại đây người dùng thoát khỏi hệ thống bằng cách nhấn chuột chọn nút . Ngoài ra, có thể xem thông tin cá nhân (thông tin của tài khoản đang đăng nhập) bằng cách nhấn chuột chọn  => trang “Thông tin người dùng” hiển thị:

Tại đây người dùng có thể cập nhật thông tin mới bằng cách nhập thông tin vào các trường có trong giao diện sau đó nhấn nút  để lưu thông tin vào hệ thống.

Chú ư: Kư hiệu dấu (*) là trường bắt buộc nhập dữ liệu.

·        Hỗ trợ trực tuyến: Cung cấp thông tin người hỗ trợ trực tuyến gồm: Số điện thoại và nick chat.

·        Liên kết web: chứa địa chỉ các trang có thể liên kết tới. Để liên kết tới trang nào nhấn chuột vào liên kết đó.

·        Thống kê truy cập: Chương tŕnh hiển thị thống kê lượng truy cập vào hệ thống: theo thời điểm hiện tại, ngày hiện tại số người đang truy cập vào hệ thống, số lần truy cập ngày hiện thời, tổng số lượt truy cập, tổng số lượt đă truy cập vào hệ thống và tổng số thành viên hiện có của hệ thống.

·        Phần cuối của trang giới thiệu về bản quyền phần mềm.

2.2 Giới thiệu

Khi người dùng nhấn chuột chọn  trên thanh thực đơn chức năng chính, chương tŕnh hiển thị trang thông tin giới thiệu về hệ thống.

Ở phía cuối trang có cung cấp một số chức năng: Về trang trước; In bài viết; Gửi email; Về trang chủ.

-         Từ trang này người dùng muốn trở về trang vừa hiển thị trước đó nhấn chuột vào .

-         Để trở về trang chủ nhấn chuột vào

-          Nhấn  để in bài viết.

-         Nhấn  để gửi Email.

2.3 Quản lư số liệu

2.3.1 Nhập số liệu hiện trạng nông thôn mới

Chức năng này cho phép người dùng cấp xă nhập liệu hiện trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

Giả thiết đăng nhập vào hệ thống với tài khoản cấp xă, cụ thể là xă Đô Lương – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái B́nh.

Các bước thao tác:

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Quản lư số liệu”, chọn “Nhập số liệu” => trang “Hiện trạng nông thôn mới” hiển thị:

Giao diện nhập liệu hiện trạng nông thôn mới từ trên xuống, gồm:

-               Phía trên cùng trang: Tên ĐVHC đang được nhập liệu

-               Kế tiếp bên dưới gồm 3 thẻ (tab):

o   Thẻ “Thông tin chi tiết”, gồm:

·        Phần bên trái màn h́nh hiển thị danh sách bộ tiêu chí cần nhập liệu

·        Phần bên phải hiển thị nội dung tiêu chí (chỉ tiêu) tương ứng với tiêu chí được chọn bên trái màn h́nh để phục vụ việc nhập liệu (cách nhập liệu xem mục a.Nhập liệu hiện trạng). Phía dưới bảng chỉ tiêu là danh sách tài liệu cho phép xem và tải dữ liệu về, muốn tải tài liệu nào nhấn chuột chọn biểu tượng  (Tải về) tại tài liệu đó.

o   Thẻ “Hiện trạng nông thôn mới”: hiển thị thông tin hiện trạng của xă, thông tin hiện trạng được tính dựa trên gía trị của Nội dung tiêu chí đă được nhập bên thẻ thông tin chi tiết. 

o   Thẻ “Biểu đồ hiện trạng”: hiện trạng nông thôn mới của xă được thể hiện dưới dạng biểu đồ.

o   Thẻ “Ư kiến phê duyệt”: hiển thị nội dung ư kiến phê duyệt của cấp trên.

a.      Nhập liệu hiện trạng

Các bước thực hiện nhập thông tin hiện trạng nông thôn mới:

-         Bước 1: Tại trang “Hiện trạng nông thôn mới”, chọn thẻ “Thông tin chi tiết”

-         Bước 2: Nhấn chuột chọn tên tiêu chí cần nhập liệu ở danh mục “Tiêu chí nông thôn mới” bên trái giao diện => khi đó ở bên phải giao diện hiển thị bảng danh sách Nội dung tiêu chí tương ứng với tiêu chí vừa chọn để sẵn sàng phục vụ việc nhập liệu. Ví dụ: Nhập liệu cho tiêu chí “Giáo dục

-         Bước 3: Nhập giá trị cho các tiêu chí tại cột “Tổng số” (nhập giá trị số đối với những tiêu chí yêu cầu nhập giá trị), cột “Tỷ lệ” nhập giá trị tỷ lệ % đạt hay không đạt (giá trị trường này chỉ mang tính chất chú thích) và cột “Hiện trạng” (tích chọn  đối với những tiêu trí đạt chuẩn, không tích chọn  với những tiêu chí chưa đạt chuẩn).

Trong bảng này:

·        Nội dung tiêu chí: Là các tiêu chí cần nhập liệu

·        Chỉ tiêu: Là giá trị mốc để đạt chuẩn nông thôn mới

·        Tỷ lệ: Tỷ lệ phần trăm “Hiện trạng” so với “Tổng số”, trường này chỉ mang tính chú thích, không bắt buộc nhập.

·        Tổng số: Nhập giá trị tổng thực tế có của các chỉ tiêu

·        Hiện trạng: giá trị thực tế đă đạt được ứng với các chỉ tiêu

·        Không tính:  tiêu chí nào được tích chọn là tiêu chí không có trong danh sách tiêu chí xét chuẩn NTM (trong bộ 19 tiêu chí có thể có những nội dung tiêu chí mà xă/ thị trấn không áp dụng để xét chuẩn NTM).

Ví dụ nhập liệu cho tiêu chí “Giáo dục”:

-          Bước 4: Nhấn chuột chọn nút  để lưu thông tin vừa nhập vào hệ thống => Hệ thống hiển thị thông báo

*Chú ư: Để cập nhật giá trị cho nội dung tiêu chí các bước thao tác như phn nhập thông tin ở trên.

b.   Xem hiện trạng nông thôn mới

Nhấn chuột chọn thẻ “Hiện trạng nông thôn mới” => hiển thị trang như sau:

Bảng gồm những tiêu chí được nhập liệu ở bên thẻ Thông tin chi tiết. Tại đây hệ thống cho biết chỉ tiêu đạt, hiện trạng các tiêu chí của xă, những chỉ tiêu đạt chuẩn NTM, những chỉ tiêu không đạt chuẩn.

Tại trang này người dùng có thể gửi số liệu hiện trạng để cấp trên duyệt và xem số liệu hiện trạng theo 3 lựa chọn: Số liệu hiện trạng đă gửi/ Số liệu hiện trạng đă duyệt/ Tất cả (không phụ thuộc vào tiêu chí nào). Để lưu thông tin hiện trạng ra file excel nhấn chọn nút .

-         Gửi số liệu hiện trạng:

Để gửi số liệu hiện trạng tích chọn mục  sau đó nhấn nút  => hộp thoại xác nhận hiển thị:

Nhấn chọn nút  nếu đồng ư gửi => chương tŕnh thông báo “Đă gửi thành công”, nhấn nút  nếu không gửi duyệt.

-         Xem hiện trạng nông thôn mới:

Chương tŕnh hỗ trợ việc xem hiện trạng nông thôn mới dựa trên 3 tiêu chí:

·        Số liệu hiện trạng đă gửi: là những số liệu hiện trạng đă được gửi đang chờ duyệt

·        Số liệu hiện trạng đă duyệt: là những số liệu hiện trạng đă được cấp trên phê duyệt

·        Tất cả: là tất cả những số liệu hiện trạng ở cả 3 trạng thái Số liệu hiện trạng chưa gửi, Số liệu hiện trạng đă gửi, Số liệu hiện trạng đă duyệt.

Ví dụ: Xem hiện trạng nông thôn mới của 2 tiêu chí “Quy hoạch và thực hiện quy hoạch” và “Giáo dục”

c.       Xem biểu đồ hiện trạng

Để xem biểu đồ hiện trạng thôn mới nhấn chuột chọn thẻ “Biểu đồ hiện trạng”. Tại đây người dùng có thể xem biểu đồ hiện trạng theo 2 trường hợp:

-         Biểu đồ hiện trạng của tất cả các tiêu chí:

Biểu đồ hiện trạng của tất cả các tiêu chí xă Đô Lương

Trong đó:

·        Trục tung: thể hiện số tiêu chí đạt chuẩn

·        Trục hoành: thể hiện thời gian nhập liệu

Ví dụ: Biểu đồ ở h́nh trên thể hiện tại thời điểm thứ nhất của tháng 06 năm 2013 có 1 tiêu chí “Đạt chuẩn” nông thôn mới, thời điểm thứ 2 của tháng 6 năm 2013 có 2 tiêu chí đạt chuẩn.

-         Biểu đồ hiển trạng theo từng tiêu chí:

Biểu đồ hiện trạng theo tiêu chí

Trong đó:

·        Trục tung: thể tỷ lệ đạt chuẩn của tiêu chí (tính theo %)

·        Trục hoành: thể hiện thời gian nhập liệu

Ví dụ: Biểu đồ h́nh trên thể hiện ở thời điển tháng 6 năm 2013 tiêu chí “Quy hoạch và thực hiện quy hoạch” đạt chuẩn với tỷ lệ 100%

d.      Ư kiến phê duyệt

Thẻ này thể hiện nội dung ư kiến phê duyệt của cấp trên về hiện trạng nông thôn mới của xă.

2.3.2 Phê duyệt số liệu

Chức năng này cho phép cán bộ cấp Huyện, Tỉnh, Trung Ương duyệt dữ liệu đă được cán bộ cấp dưới gửi lên.

Đối với người sử dụng thuộc ĐVHC các cấp khác nhau đăng nhập với tài khoản khác nhau, có quyền sử dụng các chức năng khác nhau, tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ thống.

Giả thiết đăng nhập vào hệ thống với tài khoản cấp Huyện, cụ thể là huyện Đông Hưng – tỉnh Thái B́nh.

Các bước thao tác:

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Quản lư số liệu”, chọn  Phê duyệt số liệu” => trang “Phê duyệt số liệu hiện trạng nông thôn mới” hiển thị:

Chú ư: Đăng nhập bằng tài khoản của ĐVHC cấp nào th́ tên ĐVHC cấp đó được đặt mặt định.

Cách thực hiện phê duyệt:

-         Bước 1: Lựa chọn ĐVHC và thời gian cần duyệt.

-         Bước 2: Nhấn nút  để xem nội dung hiện trạng => bảng danh sách xă cần duyệt hiển thị như h́nh bên dưới:

-         Bước 3: Tích chọn xă cần duyệt trong danh sách

-         Nhấn nút  nếu không duyệt số liệu, nhấn nút  để duyệt số liệu hiện trạng của cấp dưới => hiển thị hộp thoại:

Nhấn chọn  nếu đồng ư duyệt, chương tŕnh hiển thị thông báo => xă đă duyệt sẽ được gửi lên cấp trên chờ duyệt. Nhấn nút  nếu không đồng ư duyệt.

-          Nhấn nút  nếu không duyệt số liệu.

Chú ư:

- Đăng nhập bằng tài khoản cấp Tỉnh th́ cán bộ cấp Tỉnh có thể lựa chọn phê duyệt dữ liệu các huyện thuộc tỉnh, tên huyện lựa chọn trong danh sách.

- Đăng nhập bằng tài khoản cấp Trung ương th́ cán bộ cấp Trung ương có thể lựa chọn phê duyệt dữ liệu Tỉnh/ Thành phố, các huyện thuộc tỉnh. Tên Tỉnh, Huyện lựa chọn trong danh sách.

2.3.3 Tổng hợp số liệu

Đây là chức năng trung gian giúp cho việc tổng hợp dữ liệu các xă trên phạm vi toàn tỉnh, toàn quốc không mất nhiều thời gian. Chức năng này cho phép cán bộ cấp Huyện, Tỉnh, Trung Ương tổng hợp dữ liệu đă được cán bộ cấp dưới gửi lên.

Đối với người sử dụng thuộc ĐVHC các cấp khác nhau đăng nhập với tài khoản khác nhau, có quyền sử dụng các chức năng khác nhau, tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ thống.

Giả thiết đăng nhập vào hệ thống với tài khoản cấp Huyện, cụ thể là huyện Đông Hưng – tỉnh Thái B́nh.

Các bước thao tác:

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Quản lư số liệu” => nhấn chọn  Tổng hợp số liệu” => trang “Tổng hợp số liệu hiện trạng nông thôn mới” hiển thị:

Cách thực hiện phê duyệt:

-         Bước 1: Lựa chọn thời gian tổng hợp dữ liệu trong trường Thời gian

-         Bước 2: Nhấn nút  để tổng hợp hiện trạng nông thôn mới àdanh sách tổng hợp dữ liệu của các xă hiển thị như h́nh bên dưới:

Dữ liệu duyệt thành công được chuyển lên ĐVHC cấp cao hơn.

Chú ư:

- Đăng nhập bằng tài khoản cấp Tỉnh th́ cán bộ cấp Tỉnh có thể lựa chọn tổng hợp dữ liệu các huyện thuộc tỉnh, tên huyện lựa chọn trong danh sách.

- Đăng nhập bằng tài khoản cấp Trung ương th́ cán bộ cấp Trung ương có thể lựa chọn tổng hợp dữ liệu Tỉnh, Huyện thuộc tỉnh. Tên Tỉnh, Huyện lựa chọn trong danh sách.

2.4. Tra cứu thông tin

2.4.1 Xem hiện trạng nông thôn mới

Chức năng này cho phép cán bộ thuộc các cấp Xă, Huyện, Tỉnh, Trung Ương xem hiện trạng nông thôn mới của xă trực thuộc theo bộ tiêu chí tỉnh hoặc bộ tiêu chí Trung ương. Ngoài ra, hệ thống c̣n cho phép xem xuất hiện trang ra file word, excel.

Đối với người sử dụng thuộc ĐVHC các cấp khác nhau đăng nhập với tài khoản khác nhau, có quyền sử dụng các chức năng khác nhau, tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ thống.

Các bước thao tác:

Giả thiết đăng nhập trang với tài khoản của đơn vị hành chính cấp Trung ương.

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Tra cứu thông tin” => nhấn chọn chức năng “Hiện trạng NTM” => Giao diện trang “Hiện trạng nông thôn mới” hiển thị:

 

Trang được chia làm 2 phần, gồm:

-         Phần xác định ĐVHC và điều kiện tra cứu dữ liệu

-         Phần hiển thị kết quả tra cứu

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Lựa chọn ĐVHC và điều kiện tra cứu dữ liệu:

-         Tỉnh: chọn tên tỉnh cần tra cứu trong danh sách

Nếu không chọn tên tỉnh th́ chương tŕnh sẽ mặc định tra cứu thông tin hiện trạng nông thôn mới của tất cả các tỉnh trên phạm vi toàn quốc như sau:

Nếu đăng nhập bằng tài khoản của tỉnh nào th́ tên tỉnh đó được đặt mặc định. Ví dụ: Đăng nhập bằng tài khoản của tỉnh “Thái B́nh” nên trường “Tỉnh” đặt mặc định là “Tỉnh Thái B́nh” như sau:

-         Huyện: nhấn chuột chọn “Tên huyện” cần tra cứu thông tin trong danh sách.

Nếu không chọn tên huyện th́ chương tŕnh mặc định tra cứu thông tin hiện trạng nông thôn mới của toàn bộ các huyện trực thuộc Tỉnh được chọn, như sau:

-         Xă: nhấn chuột chọn “Tên xă” cần xem thông tin hiện trạng trong danh sách.

Nếu không chọn “Tên xă” th́ chương tŕnh mặc định tra cứu thông tin “Hiện trạng nông thôn mới” của toàn bộ các xă trực thuộc Huyện được chọn, như sau:

Muốn xem thông tin chi tiết của xă nào nhấn chọn tên xă đó => thông tin chi tiết về hiện trạng hiển thị như sau:

-         Thời gian: nhấn chọn thời gian thống kê.

-         Lựa chọn bộ tiêu chí để xem thông tin, gồm có 2 bộ tiêu chí:

o   Bộ tiêu chí tỉnh gồm 20 tiêu chí,

o   Bộ tiêu chí trung ương có 19 tiêu chí.

Chú ư: Đăng nhập bằng tài khoản của ĐVHC cấp nào th́ cấp đó trở lên sẽ được đặt mặc định.

-         Bước 2: Nhấn chuột vào nút  để xem kết quả thống kê hiện trạng nông thôn mới.

Ví dụ 1: Tra cứu hiện trạng NTM của xă An Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái B́nh

Kết qủa tra cứu:

Ví dụ 2: Tra cứu hiện trạng nông thôn mới của các xă thuộc Huyện Động Hưng – Tỉnh Thái B́nh.

Ví dụ 3: Tra cứu hiện trạng nông thôn mới của tất cả các Huyện thuộc Tỉnh Thái B́nh.

Ví dụ 4: Tra cứu hiện trạng nông thôn mới của toàn bộ các tỉnh trên toàn quốc.

Để xuất dữ liệu hiện trạng ra file Excel nhấn chọn , xuất ra file word nhấn chọn .

2.4.2 Tra cứu hiện trạng theo tiêu chí

Chức năng này cho phép cán bộ thuộc các cấp Huyện, Tỉnh, Trung Ương tra cứu hiện trạng các xă theo tiêu chí. Để thực hiện chức năng này cán bộ cấp Huyện\ Tỉnh\ Trung Ương phải thực hiện thao tác Duyệt dữ liệu trước.

Đối với người sử dụng thuộc ĐVHC các cấp khác nhau đăng nhập với tài khoản khác nhau có quyền sử dụng các chức năng khác nhau, tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ thống.

Các bước thao tác:

Giả thiết đăng nhập trang với tài khoản của đơn vị hành chính cấp Trung ương.

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Tra cứu thông tin” => “Hiện trạng theo tiêu chí” => Giao diện tra cứu hiện trạng theo tiêu chí hiển thị:

Giao diện được chia làm 2 phần:

-         Phần xác lập tiêu chí t́m kiếm

-         Phần hiển thị kết quả t́m kiếm

Các bước thực hiện t́m kiếm:

- Bước 1: Chọn ĐVHC và xác lập điều kiện t́m kiếm, gồm:

-         Tỉnh: chọn tên tỉnh cần tra cứu trong danh sách. Nếu không chọn tên tỉnh th́ chương tŕnh sẽ mặc định tra cứu trên phạm vi toàn quốc.

-         Huyện: nhấn chuột chọn “Tên huyện” cần tra cứu, nếu không chọn tên huyện th́ chương tŕnh mặc định sẽ t́m kiếm trên phạm vi toàn tỉnh (tất cả các huyện trực thuộc tỉnh)

-         Xă: Lựa chọn tên xă cần tra cứu, nếu không chọn tên xă th́ chương tŕnh mặc đinh tra cứu dữ liệu trên toàn bộ các xă trực thuộc huyện.

-         : nếu tích chọn th́ kết quả tra cứu là bộ tiêu chí trung ương gồm 19 tiêu chí.  nếu tích chọn th́ kết quả tra cứu là bộ tiêu tiêu chí gồm 20 tiêu chí.

-         Chọn thời gian: Chọn thời gian giới hạn kết quả t́m kiếm bằng cách nhấn chuột vào trường “Chọn thời gian” và nhấn chọn ngày tháng trong lịch.

-         Bước 2: Nhấn chuột chọn nút .

Ví dụ 1: Tra cứu thông tin của toàn bộ các xă trên toàn quốc theo bộ tiêu chí Trung ương.

-         Xác lập tiêu chí tra cứu như sau:

Kết quả tra cứu:

Ví dụ 2: Tra cứu hiện trạng các xă thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái B́nh theo bộ tiêu chí Tỉnh.

Ví dụ 3: Tra cứu hiện trạng nông thôn mới của xă An Châu – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái B́nh.

Người dùng có thể xuất dữ liệu hiện trạng ra file word, excel.

2.4.3 Biểu đồ hiện trạng

Chức năng này hỗ trợ các cán bộ cấp xă, Huyện, Tỉnh, Trung Ương xem hiện trạng nông thôn mới dưới dạng biểu đồ.

Để xem biểu đồ hiện trạng thôn mới nhấn chuột chọn thẻ “Tra cứu thông tin” => “Biểu đồ hiện trạng” => Tại đây người dùng có thể xem biểu đồ hiện trạng dưới 2  dạng:

-         Biểu đồ tỷ lệ phần trăm Xă/Huyện/ Tỉnh đạt chuẩn

-         Biểu đồ số xă/ Huyện/ T́nh đạt chuẩn

Giao diện tra cứu biểu đồ hiện trạng

Cách xem biểu đồ:

-         Bước 1: Thiết đặt tiêu chí để tra cứu biểu đồ:

o   : Tích chọn bộ tiêu chí cần xem

o   Lựa chọn ĐVHC Xă/ Huyện/ Tỉnh cần xem

o   Tiêu chí: lựa chọn tiêu chí cần xem biểu đồ

o   Lựa chọn cách hiển thị dữ liệu lên biểu đồ, nếu hiển thị biểu đồ theo số ĐVHC (xă/ Huyện/Tỉnh) đạt chuẩn th́ tích chọn:

§   : xem biểu đồ theo số xă đạt chuẩn

§  : xem biểu đồ theo số huyện đạt chuẩn

§  : xem biểu đồ theo số tỉnh đạt chuẩn

Trong trường hợp này trục tung thể hiện số xă, trục hoành thể hiện thời gian nhập liệu.

Nếu hiển thị theo tỉ lệ % tiêu chí đạt chuẩn tích chọn:

§  : xem biểu đồ theo tỉ lệ % tiêu chí của xă đạt chuẩn

§  : xem biểu đồ theo tỉ lệ % tiêu chí của huyện đạt chuẩn

§  : xem biểu đồ theo tỉ lệ % tiêu chí của tỉnh đạt chuẩn

Trong trường hợp này trục tung thể hiện phần trăm (%)

 

-         Bước 2: Nhấn chọn nút

Ví dụ 1: Biểu đồ ở h́nh dưới thể hiện tỷ lệ % xă đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí “Quy hoạch và thực hiện quy hoạch” của tỉnh An Giang với “Bộ tiêu chí trung ương”

Biểu đồ hiện trạng của tiêu chí “Quy hoạch và thực hiện quy hoạch”

Ví dụ 2: Biểu đồ h́nh dưới thể hiện kết quả hiện trạng nông thôn mới xă Đô lương

 

2.4.4 T́m kiếm hiện trạng

2.4.4.1 T́m kiếm hiện trạng theo tiêu chí

Chức năng này cho phép cán bộ thuộc các cấp Huyện, Tỉnh, Trung Ương t́m kiếm các xă “Đạt” hoặc “Không đạt” một tiêu chí trên phạm vi Huyện, Tỉnh, Toàn Quốc. Đối với người sử dụng thuộc ĐVHC các cấp khác nhau đăng nhập với tài khoản khác nhau có quyền sử dụng các chức năng khác nhau, tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ thống.

Các bước thao tác:

Giả thiết đăng nhập trang với tài khoản của đơn vị hành chính cấp Trung ương.

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Tra cứu thông tin” => “T́m kiếm hiện trạng” => “T́m kiếm hiện trạng theo tiêu chí” => Giao diện T́m kiếm hiện trạng theo tiêu chí hiển thị:

Giao diện được chia làm 2 phần:

-         Phần xác lập tiêu chí t́m kiếm

-         Phần hiển thị kết quả t́m kiếm

Các bước thực hiện t́m kiếm:

- Bước 1: Chọn ĐVHC và xác lập điều kiện t́m kiếm, gồm:

-         Tỉnh: chọn tên tỉnh cần t́m kiếm trong danh sách. Nếu không chọn tên tỉnh th́ chương tŕnh sẽ mặc định t́m kiếm trên phạm vi toàn quốc. Nếu đăng nhập bằng tài khoản của tỉnh nào th́ tên tỉnh đó được đặt mặc định.

-         Huyện: nhấn chuột chọn “Tên huyện” trong danh sách, nếu không chọn tên huyện th́ chương tŕnh mặc định sẽ t́m kiếm trên phạm vi toàn tỉnh (tất cả các huyện trực thuộc tỉnh)

-         : nếu tích chọn th́ kết quả tra cứu là bộ tiêu chí trung ương gồm 19 tiêu chí.  nếu tích chọn th́ kết quả tra cứu là bộ tiêu tiêu chí gồm 20 tiêu chí.

-         Tiêu chí: Tích chọn tiêu chí t́m kiếm trong danh sách:

-         Chọn thời gian: Chọn thời gian giới hạn kết quả t́m kiếm bằng cách nhấn chuột vào trường “Chọn thời gian”

-         Đạt chuẩn: Tích chọn  nếu muốn t́m kiếm những xă đạt chuẩn có tiêu chí được chọn đạt chuẩn, không tích chọn  nếu muốn t́m kiếm những xă có tiêu chí được chọn không đạt chuẩn.

-         Bước 2: Nhấn chuột chọn nút   để chương tŕnh bắt đầu thực hiện t́m kiếm.

Ví dụ 1: T́m kiếm các xă tại huyện Đông Hưng có tiêu chí “Thủy lợi” đă “Đạt chuẩn” 

-         Xác lập tiêu chí t́m kiếm như sau:

Kết quả t́m kiếm trong danh sách sau:

Ví dụ 2: T́m kiếm trên phạm vi toàn tỉnh Thái B́nh những huyện có tiêu chí “Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch” đạt chuẩn

·        Chú ư: Tại bảng danh sách kết quả t́m kiếm người dùng có thể thực hiện xem Hiện trạng nông thôn mới; Thông tin chi tiết; Biểu đồ hiện trạng của xă t́m kiếm được bằng cách nhấn chọn chuột vào tên xă.

=>Trang thông tin hiện trạng hiển thị:

2.4.4.2 T́m kiếm hiện trạng theo số tiêu chí

Chức năng này cho phép cán bộ thuộc các cấp Huyện, Tỉnh, Trung Ương t́m kiếm các xă đạt được từ m đến n tiêu chí trên phạm vi Tỉnh, Huyện, Toàn quốc. Đối với người sử dụng thuộc ĐVHC các cấp khác nhau đăng nhập với tài khoản khác nhau có quyền sử dụng các chức năng khác nhau và đăng nhập với tài khoản khác nhau, tài khoản được cấp bởi người quản trị hệ thống.

Các bước thao tác:

Giả thiết đăng nhập trang với tài khoản của đơn vị hành chính cấp Trung Ương.

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Tra cứu thông tin” => “T́m kiếm hiện trạng” => nhấn chọn thẻ “T́m theo số tiêu chí” => Giao diện T́m kiếm hiện trạng nông thôn mới hiển thị:

Giao diện được chia thành hai phần:

-         Phần xác lập tiêu chí t́m kiếm

-         Phần hiển thị kết quả t́m kiếm

Các bước thực hiện t́m kiếm:

- Bước 1: Chọn ĐVHC và xác lập điều kiện t́m kiếm, gồm:

-         Tỉnh: chọn tên tỉnh cần t́m kiếm trong danh sách. Nếu không chọn tên tỉnh th́ chương tŕnh sẽ mặc định t́m kiếm trên phạm vi toàn quốc.

-         Huyện: nhấn chuột chọn “Tên huyện” trong danh sách, nếu không chọn tên huyện th́ chương tŕnh mặc định sẽ t́m kiếm trên phạm vi cả tỉnh (tất cả các huyện trực thuộc tỉnh):

-         Từ (tiêu chí) … Đến (tiêu chí): nhập giá trị cận đầu và cận cuối của số tiêu chí cần t́m kiếm, kết quả cần t́m là những xă đạt được khoảng giá trị nhập vào, số tiêu chí giới hạn nhập tại trường “Đến (tiêu chí)” là 19. Ví dụ: nhập Từ (tiêu chí) 10 đến (tiêu chí) 19 =>  t́m những xă có 10 đến 19 tiêu chí đạt chuẩn.

-         Đạt chuẩn: Tích chọn  nếu muốn t́m kiếm những xă đạt chuẩn có tiêu chí được chọn đạt chuẩn, không tích chọn  nếu muốn t́m kiếm những xă có tiêu chí được chọn không đạt chuẩn.

-         Chọn thời gian: Chọn thời gian giới hạn kết quả t́m kiếm.

-         Bước 2: Nhấn chuột chọn nút  để hệ thống thực hiện t́m kiếm. Kết quả t́m kiếm được hiển thị tại danh sách bên dưới.

Ví dụ 1: Tim kiếm những xă thuộc huyện Đông Hưng đạt chuẩn từ 15 đến 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí Trung ương.

-         Xác lập điều kiện t́m kiếm:

-         Kết quả t́m kiếm trong danh sách sau:

·        Chú ư: Tại bảng danh sách kết quả t́m kiếm người dùng có thể thực hiện xem Hiện trạng nông thôn mới của xă t́m kiếm được bằng cách nhấn chọn chuột vào tên xă.

Ví dụ 2: T́m kiếm trên phạm vi toàn Tỉnh Thái B́nh những xă đạt chuẩn từ 10 đến 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí Tỉnh.

2.5 Thống kê báo cáo

2.5.1 Thống kê phân loại xă đạt chuẩn

Chức năng này cho phép cán bộ thuộc các cấp Huyện, Tỉnh, Trung Ương thống kê phân loại xă theo theo kết quả đạt số lượng tiêu chí nông thôn mới trên phạm vi Huyện, Tỉnh, toàn quốc.

Các bước thao tác:

Giả thiết đăng nhập trang với tài khoản của đơn vị hành chính cấp Trung ương.

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Thống kê báo cáo” => “Thống kê phân loại xă đạt chuẩn” => Giao diện “Phân loại xă theo kết quả đạt số lượng tiêu chí nông thôn mới” hiển thị:

Giao diện được chia làm hai phần:

-         Phần xác lập tiêu chí thống kê

-         Phần hiển thị kết quả thống kê

Các bước thực hiện thống kê:

-          Bước 1: Xác lập tiêu chí thống kê, gồm:

Lựa chọn ĐVHC cần thống kê:

o   Tỉnh: chọn tên tỉnh cần thống kê. Nếu không chọn tên tỉnh th́ chương tŕnh sẽ mặc định thống kê trên phạm vi toàn quốc (tất cả các tỉnh của cả nước).

o   Huyện: chọn tên Huyện cần thống kê, nếu không chọn tên huyện th́ chương tŕnh mặc định sẽ thống kê trên phạm vi cả tỉnh (tất cả các huyện trực thuộc tỉnh)

o   Thời gian: lựa chọn thời gian thống kê

-         Bước 2: Nhấn chuột chọn nút .

Ví dụ 1: Thống kê hiện trạng các xă của huyện Đông Hưng đạt chuẩn nông thôn mới => Kết quả thống kê được hiển thị trong bảng sau:

 

Trong bảng kết quả thống kê trên thể hiện huyện Đông Hưng có 43 xă, trong đó không có xă nào có 19 tiêu chí đạt chuẩn, 1 xă được phân vào loại “Cơ bản đạt” do có 15 đến 18 tiêu chí đạt, 1 xă được phân vào loại “Khá” do có 5 đến 9 tiêu chí đạt chuẩn.

Ví dụ 2: Thống kê hiện trạng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh An Giang (toàn bộ các Huyện trực thuộc tỉnh):

Ví dụ 3: Thống kê hiện trạng nông thôn mới trên phạm vi toàn Toàn quốc (toàn bộ các tỉnh của cả nước):

Trong bảng trên, ḍng thể hiện Tên tỉnh/ Huyện trực thuộc Trung ương/Tỉnh, cột thể hiện khoảng tiêu chí. Số lượng xă có số tiêu chí đạt chuẩn thuộc khoảng nào th́ điền giá trị vào cột đó.

Để xuất kết quả thống kê ra file Excel nhấn chuột chọn , file word nhấn chọn .

2.5.2 Thống kê tổng hợp hiện trạng

Chức năng này cho phép cán bộ thuộc các cấp Huyện, Tỉnh, Trung Ương thống kê tổng hợp hiện trạng nông thôn mới các xă trên phạm vi Huyện, Tỉnh, Toàn quốc theo bộ tiêu chí tỉnh hoặc bộ tiêu chí Toàn quốc.

Các bước thao tác:

Giả thiết đăng nhập trang với tài khoản của đơn vị hành chính cấp Tỉnh, ví dụ: Tỉnh Thái B́nh.

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Thống kê báo cáo” => “Thống kê tổng hợp hiện trạng” => Giao diện “Thống kê hiện trạng nông thôn mới” hiển thị:

Giao diện được chia làm hai phần:

-         Phần xác lập tiêu chí thống kê

-         Phần hiển thị kết quả thống kê

Các bước thực hiện thống kê:

-         Bước 1: Lựa chọn thời gian, tên ĐVHC cần thống kê.

o   Nếu không chọn tên tỉnh th́ chương tŕnh sẽ mặc định thống kê trên phạm vi toàn quốc (tất cả các tỉnh của cả nước).

o   Nếu không chọn tên huyện th́ chương tŕnh mặc định sẽ thống kê trên phạm vi cả tỉnh (tất cả các huyện trực thuộc tỉnh)

-         Bước 2: Nhấn chọn nút

Ví dụ 1: Thống kê hiện trạng nông thôn mới các xă thuộc huyện Đông Hưng – Thái B́nh.

Trong bảng trên, ḍng thể hiện tên tiêu chí, cột thể hiện tên các xă thuộc huyện. Những xă có tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới được kư hiệu là “Đạt”. Giá trị ở cuối mỗi trường là số tiêu chí đạt chuẩn của xă trên tổng số 19 tiêu chí.

Ví dụ 2: Thống kê hiện trạng nông thôn mới tỉnh Thái B́nh theo kết quả đạt số lượng tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Ví dụ 3: Thống kê hiện trạng nông thôn mới toàn quốc theo kết quả đạt số lượng tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Để xuất kết quả thống kê ra file Excel nhấn chuột chọn nút , file word nhấn chọn .

2.5.3 Thống kê hiện trạng theo mẫu

Chức năng này hỗ trợ người dùng cấp Huyện, Tỉnh, Trung ương thống kê hiện trạng nông thôn mới của cấp trực thuộc theo mẫu báo cáo.

Các bước thao tác:

Giả thiết đăng nhập trang với tài khoản của đơn vị hành chính cấp Tỉnh, ví dụ: Tỉnh Thái B́nh.

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Thống kê báo cáo” => “Thống kê hiện trạng theo mẫu” => Giao diện “Hiện trạng nông thôn mới” hiển thị:

Giao diện được chia làm hai phần:

-         Phần xác lập tiêu chí thống kê

-         Phần hiển thị kết quả thống kê

Các bước thực hiện thống kê:

- Bước 1: Lựa chọn bộ tiêu chí, ĐVHC, thời gian cần thống kê, chọn mẫu báo cáo trong danh sách sau:

- Bước 2: Nhấn nút

Ví dụ: Thống kê hiện trạng nông thôn mới tỉnh An Giang theo mẫu báo cáo “Thống kê về hạ tầng kinh tế xă hội” => Hệ thống sẽ liệt kê hiện trạng về hạ tầng kinh tế xă hội của các huyện trực thuộc tỉnh An Giang ra bảng sau:

2.5 Bản đồ

2.6 Diễn đàn

      Chức năng này hỗ trợ cho phép người dùng trao đổi trong quá tŕnh sử dụng hệ thống thông qua những câu hỏi và trả lời theo chủ đề.

Các bước thao tác:

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn “Diễn đàn” => Trang “Diễn đàn hỗ trợ” hiển thị:

Nội dung trang được phân thành các chủ đề nhỏ, người dùng hệ thống muốn xem thông tin bài viết hoặc viết bài thuộc chủ đề nào nhấn chuột chọn chủ đề đó.

Cách gửi bài viết:

-         Bước 1: Nhấn chuột chọn chủ đề cần viết bài mới, ví dụ: nhấn chọn chủ đề “Nhập hiện trạng nông thôn mới” => chọn chủ đề con “Nhập giá trị cho các chỉ tiêu” => hiển thị giao diện:

-         Bước 2: Nhấn chuột chọn chức năng  

-         Bước 3: Nhập nội dung bài viết mới theo yêu cầu trong giao diện nhập liệu sau:

o   Tiêu đề: Nhập tiêu đề bài viết

o   Nội dung: Nhập nội dung bài viết vào khung soạn thảo văn bản

-         Bước 3: Nhấn chọn nút  để gửi bài viết lên diễn đàn. Nếu gửi thành công bài viết hiển thị trong danh sách:

Nhấn nút  nếu không muốn gửi bài viết.

Cách trả lời bài viết:

-         Bước 1: Nhấn chuột chọn chủ đề cần viết bài mới, ví dụ: nhấn chọn chủ đề “Hỏi về nhập hiện trạng nông thôn mới” => hiển thị giao diện:

-         Bước 2: Nhập nội dung trả lời trong giao diện nhập liệu sau:

o   Nội dung: Nhập nội dung bài viết vào khung soạn thảo văn bản

-         Bước 3: Nhấn chọn nút  để gửi bài viết lên diễn đàn

2.7 Trợ giúp

Hỗ trợ người dùng cách sử dụng hệ thống. Nhấn chuột chọn mục cần trợ giúp.

III.            Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản trị hệ thống

1.      Đăng nhập

Người Quản trị hệ thống phải được cấp một tài khoản quản trị và địa chỉ cài đặt website để truy cập vào hệ thống.

-     Bước 1: Gơ địa chỉ truy http://10.151.130.20/NTM/ màn h́nh đăng nhập hiển thị:

-     Bước 2: Nhập “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” – nhập tài khoản quản trị hệ thống

-     Bước 3: Nhấn chuột chọn nút . Nếu đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện trang quản trị hệ thống Administrator. Ví dụ đăng nhập hệ thống với “Tên đăng nhập” là “admin” => hiển thị giao diện:

Trong khung Đăng nhập nhấn chọn  => giao diện trang chủ Quản trị hệ thống hiển thị:

 

2.      Quản lư người dùng

Mục đích chính của trang quản trị hệ thống này là quản lư các thành viên sử dụng Hệ thống báo cáo số liệu trực tuyến thông qua việc quản lư tài khoản, mật khẩu. Chỉ có cán bộ quản trị Website cấp cao nhất (admin) mới có quyền truy cập chức năng này.

Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư và phân quyền người dùng:

 2.1 Thêm mới người dùng

Bước 1: Nhập thông tin người dùng theo giao diện thêm mới sau:

Bước 2: Nhập các thông tin theo Form thêm mới sau:

Thông tin chi tiết gồm:

-         Cấp hành chính: tích chọn cấp hành chính cần tạo người dùng, có 4 cấp: . Nếu tích chọn cấp nào th́ tên ĐVHC các cấp dưới không phải lựa chọn.

-         Tỉnh: Lựa chọn tên tỉnh cần tạo tài khoản người dùng

-         Huyện: lựa chọn tên huyện cần tạo tài khoản người dùng

-         : Lựa chọn tên xă cần tạo tài khoản người dùng

Chú ư: Tỉnh, Huyện, Xă không phải lựa chọn khi tạo tài khoản cho người dùng cấp Trung ương.

-         Họ và tên: Nhập họ tên thành viên – bắt buộc nhập

-         Tên đăng nhập: Nhập tên dùng để đăng nhập vào ứng dụng – bắt buộc nhập

-         Mật khẩu: Nhập mật mă dùng để đăng nhập vào ứng dụng. (Chú ư: Khi nhập mật mă không sử dụng chữ có dấu, không chứa kư tự đặc biệt, không chứa khoảng cách, nên đặt mật mă có tính gợi nhớ)

-         Email: Nhập địa chỉ thư điện tử của thành viên – bắt buộc nhập

-         Địa chỉ: nhập địa chỉ

-         Số điện thoại: nhập số điện thoại của người dùng

-         Đi động: nhập số điện thoại di động của người dùng

-         Số Fax: nhập số fax

-         Chức vụ: nhập thông tin chức vụ của người dùng

Bước 2: Nhấn nút  để lưu thông tin vào hệ thống.  Thêm mới thành công hệ thống thông báo  

Kết quả: Thành viên tạo thành công sẽ hiển thị trong danh sách

2.2 Sửa thông tin người dùng

Bước 1: Kích chuột vào biểu tượng chức năng “Sửa” () tại tên thành viên cần sửa trong danh sách (xem h́nh dưới), ví dụ sửa thông tin thành viên “donga”

Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa thông tin các trường trong giao diện nhập liệu sau:

 

Chú ư: Cách nhập thông tin chỉnh sửa tham khảo mục 2.2.1

Bước 3: Kích chọn biểu tượng  để lưu thông tin chỉnh sửa vào hệ thống.

2.3 Xóa thành viên

Bước 1: Đánh dấu chọn thành viên cần xóa trong danh sách (xem h́nh dưới), ví dụ xóa thành viên “donga”

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng

2.4 Phân nhóm cho người dùng

Sau khi thêm mới người dùng thành công, tại vùng thông tin “Danh sách nhóm” tích chọn nhóm người dùng sẽ trực thuộc => khi đó người dùng sẽ có đầy đủ quyền của nhóm được tích chọn. Ví dụ: Người dùng “donga” được phân vào nhóm “Quản trị xă” (Xem h́nh dưới)

Kích nút . Người dùng được gán vào nhóm đă chọn.

3.      Quản lư nhóm người dùng

Hỗ trợ việc quản lư nhóm người dùng, người dùng thuộc nhóm nào sẽ có đầy đủ quyền của nhóm đó. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư nhóm người dùng:

3.1 Thêm mới nhóm người dùng

Bước 1: Nhập thông tin nhóm, gồm:

-         Tên nhóm: Nhập tên nhóm

-         Mô tả: Nhập thông tin mô tả nhóm

-         Cấp hành chính: lựa chọn cấp hành chính mà nhóm trực thuộc

 

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin nhóm.

3.2 Sửa nhóm người dùng

Bước 1: Đánh dấu chọn nhóm người dùng trong danh sách, ví dụ: sửa nhóm người dùng “Quản trị cấp huyện”

Bước 2: Kích biểu tượng  

Bước 3: Nhập thông tin cần sửa cho nhóm

Bước 4: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa

 3.3 Xóa nhóm người dùng

Bước 1: Đánh dấu chọn nhóm người dùng trong danh sách, ví dụ: xóa nhóm “Quản trị cấp xă”

Bước 2: Nhấn chọn nút

4.      Quản lư chức năng

Hỗ trợ việc quản lư chức năng của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư chức năng:

4.1 Thêm mới chức năng

Bước 1: Nhập thông tin chức năng, gồm:

-         Tên chức năng: Nhập tên chức năng

-         Liên kết của chức năng: Nhập lien kết của chức năng

-         Là chức năng quản trị: nếu được tích chọn th́ chức năng này là chức năng quản trị.

 

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin chức năng.

4.2 Sửa thông tin chức năng

Bước 1: Đánh dấu chọn chức năng trong danh sách, ví dụ: sửa chức năng “Quản trị cấp huyện”

Bước 2: Kích biểu tượng  

Bước 3: Nhập thông tin cần sửa cho chức năng

Bước 4: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa

 4.3 Xóa chức năng

Bước 1: Đánh dấu chọn chức năng trong danh sách, ví dụ: xóa chức năng “Báo cáo truyền nhận dữ liệu”

Bước 2: Nhấn chọn nút

5.      Phân quyền chức năng

Cho phép người quản trị hệ thống phân quyền truy cập chức năng mà người quản trị đó có quyền truy cập cho nhóm người dùng mà người quản trị đó có quyền quản lư.

Trong nhóm người dùng có quyền ǵ th́ người dùng thuộc nhóm đó sẽ có quyền tương ứng. Nếu một người dùng thuộc nhiều nhóm th́ quyền truy cập của người dùng sẽ bao gồm quyền của tất cả các nhóm mà người dùng đó thuộc vào.

Từ giao diện của người quản trị hệ thống, nhấn vào biểu tượng

è Giao diện chức năng “Phân quyền chức năng” được hiển thị:

            Giao diện màn h́nh được chia làm 2 phần chính:

·        Phần Nhóm làm việc trong hệ thống

·        Phần Danh sách các module chức năng

Để phân quyền truy cập chức năng cho nhóm người dùng, thực hiện các buớc sau:

-         Bước 1: Chọn nhóm làm việc cần phân quyền trong phần Nhóm làm việc trong hệ thống

-         Bước 2: Chọn loại chức năng trong trường [Chọn loại chức năng]

            Có 2 loại chức năng: Chức năng quản trị, chức năng người dùng. Khi chọn loại chức năng, hệ thống hiển thị danh sách các chức năng tương ứng với loại chức năng đang chọn

-         Bước 3: Phân quyền Thêm, Sửa, Xoá, Xem cho các chức năng trong danh sách bằng cách chọn vào  trong phần Danh sách các module chức năng

Nếu muốn phần quyền Thêm, Sửa, Xóa, Xem cho tất cả các chức năng th́ chọn vào  ở dưới phần Danh sách các module chức năng

-         Bước 4: Nhấn nút , hệ thống hiển thị thông báo

6.      Quản lư đơn vị hành chính

Hỗ trợ việc quản lư chức năng của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư chức năng:

6.1 Thêm mới chức năng

Bước 1: Nhập thông tin chức năng, gồm:

-         Tên chức năng: Nhập tên chức năng

-         Liên kết của chức năng: Nhập lien kết của chức năng

-         Là chức năng quản trị: nếu được tích chọn th́ chức năng này là chức năng quản trị.

 

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin chức năng.

6.2 Sửa thông tin chức năng

Bước 1: Kích biểu tượng  tại chức năng cần sửa, ví dụ: sửa chức năng “Quản trị cấp huyện”

Bước 2:  Nhập thông tin cần sửa cho chức năng

Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa

 6.3 Xóa chức năng

Bước 1: Đánh dấu chọn chức năng trong danh sách, ví dụ: xóa chức năng “Báo cáo truyền nhận dữ liệu”

Bước 2: Nhấn chọn nút

7.      Quản lư liên kết

Hỗ trợ việc quản lư liên kết (những website có thể liên kết tới) của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư liên kết:

7.1 Thêm mới liên kết

Bước 1: Nhập thông tin bài viết, gồm:

-         Tên: Nhập tên liên kết là tên các website có thể liên kết tới từ trang của hệ thống

-         Liên kết: Nhập đường link của website sẽ liên kết tới

-         Ảnh: Nhập ảnh – nếu có

-         Hiển thị: Đánh dấu chọn nếu muốn hiển thị liên kết, không đánh dấu chọn nếu không hiển thị

-         Thứ tự: nhập thứ tự hiển thị của liên kết

Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin liên kết.

7.2 Sửa liên kết

Bước 1: Kích biểu tượng  tại liên kết cần sửa,

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa cho liên kết

Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

 7.3 Xóa liên kết

Bước 1: Đánh dấu chọn liên kết cần xóa trong danh sách liên kết

Bước 2: Nhấn chọn nút

8.      Quản lư bài giới thiệu

Hỗ trợ việc quản lư bài giới thiệu của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư bài giới thiệu:

8.1 Thêm mới bài giới thiệu

Bước 1: Nhấn chọn biểu tượng

Bước 2: Nhập thông tin bài viết, gồm:

-         Tóm tắt: Nhập nội dung tóm tắt của bài giới thiệu

-         Nội dung: Nhập nội dung bài giới thiệu

Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin bài giới thiệu.

8.2 Sửa bài giới thiệu

Bước 1: Kích biểu tượng  tại bài giới thiệu cần sửa,

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa

Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa. Nhấn nút  để đóng cửa sổ nhập liệu.

8.3 Xóa bài giới thiệu

Bước 1: Đánh dấu chọn chức năng trong danh sách

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng

9.      Quản lư tài liệu

Hỗ trợ việc quản lư tài liệu của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư tài liệu:

9.1 Thêm mới tài liệu

Bước 1: Nhập thông tin bài viết, gồm:

-         Đơn vị hành chính: Lựa chọn ĐVHC mà tài liệu sẽ trực thuộc

-         Tên tài liệu: Nhập tên tài liệu

-         Mô tả: Nhập thông tin mô tả tài liệu

-         Công khai: Đánh dấu chọn nếu muốn công khai tài liệu, không đánh dấu chọn nếu không công khai

-         Loại: chọn loại tài liệu trong danh sách:

Người dùng có thể thêm, sửa, xóa Loại tài liệu bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng  ở cuối trường “Loại”. Cách thực hiện tham khảo mục 2.9.4 Quản lư loại tài liệu

-         File: Nhập file đính kèm tài liệu

Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin liên kết.

9.2 Sửa tài liệu

Bước 1: Kích biểu tượng  tại tài liệu cần sửa,

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa cho tài liệu

Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu lại thông tin tài liệu vừa chỉnh sửa.

 9.3 Xóa tài liệu

Bước 1: Đánh dấu chọn tài liệu cần xóa trong danh sách

Bước 2: Nhấn chọn nút

9.4 Quản lư loại tài liệu

9.4.1 Thêm mới loại tài liệu

- Bước 1: Nhập thông tin:

                            Tên: Nhập tên loại tài liệu

Mô tả: Nhập mô tả loại tài liệu

- Bước 2: Nhấn nút  để lưu thông tin loại tài liệu

9.4.2 Sửa loại tài liệu

- Bước 1: Nhấn chọn biểu tượng

- Bước 2: Nhập thông tin cần sửa

- Bước 3: Nhấn nút  để lưu thông tin

9.4.3 Xóa loại tài liệu

- Bước 1: Đánh dấu chọn loại tài liệu cần xóa

- Bước 2: Nhấn nút

10.  Quản lư diễn đàn

Hỗ trợ việc quản lư tài liệu của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư diễn đàn hỗ trợ:

10.1 Thêm mới diễn đàn

Bước 1: Nhấn chọn biểu tượng chức năng , nhấn chọn biểu tượng ở cấp nào th́ diễn đàn được thêm mới sẽ ở cấp con, xem h́nh dưới (nhấn chọn biểu tượng đóng khung đỏ)

Bước 2: Nhập thông tin diễn đàn, gồm:

-         Tên forum: Nhập tên diễn đàn

-         Mô tả: Nhập thông tin mô tả diễn đàn

-         Thứ tự: Nhập thứ tự hiển thị diễn đàn

Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin.

10.2 Sửa diễn đàn

Bước 1: Kích biểu tượng  tại diễn đàn cần sửa,

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa

Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu lại thông tin diễn đàn vừa chỉnh sửa.

10.3 Xóa diễn đàn

 Nhấn chọn nút  tại danh sách diễn đàn đă tồn tại

11. Quản lư câu hỏi và trả lời

Hỗ trợ việc quản lư câu hỏi và câu trả lời của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư câu hỏi/ trả lời như sau:

Tại giao diện này người quản trị có thể t́m quản lư, t́m kiếm, xóa câu hỏi/ câu trả lời

12. Quản lư đối tượng bản đồ

Hỗ trợ việc quản lư tài liệu của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng , hiển thị giao diện Quản lư đối tượng bản đồ như sau:

12.1 Thêm mới tài liệu

Bước 1: Nhập thông tin bài viết, gồm:

-         Đơn vị hành chính: Lựa chọn ĐVHC mà tài liệu sẽ trực thuộc

-         Tên tài liệu: Nhập tên tài liệu

-         Mô tả: Nhập thông tin mô tả tài liệu

-         Công khai: Đánh dấu chọn nếu muốn công khai tài liệu, không đánh dấu chọn nếu không công khai

-         Loại: chọn loại tài liệu trong danh sách sau

-         File: Nhập file đính kèm tài liệu

Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin liên kết.

12.2 Sửa tài liệu

Bước 1: Kích biểu tượng  tại tài liệu cần sửa,

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa cho tài liệu

Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu lại thông tin tài liệu vừa chỉnh sửa.

12.3 Xóa tài liệu

Bước 1: Đánh dấu chọn tài liệu cần xóa trong danh sách

Bước 2: Nhấn chọn nút

13. Quản lư đối tượng bản đồ

Hỗ trợ việc quản lư đối tượng bản đồ. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng  hiển thị giao diện Quản lư đối tượng bản đồ như sau:

13.1         Thêm mới bản đồ

Bước 1: Nhập thông tin bản đồ, gồm:

-         Tên tổ chức: Nhập tên tổ chức

-         Địa chỉ: Địa chỉ

-         Số điện thoại: Nhập thông tin mô tả tài liệu

-         Trong ngành: Đánh dấu chọn nếu đối tượng bản đồ thuộc trong ngành, không đánh dấu chọn nếu không thuộc trong ngành

-         Số Fax: nhấp số Fax

-         E-mail: Nhập file đính kèm tài liệu

-         Website: nhập tên website

-         Ảnh: nhập ảnh bản đồ

-         Người đại diện: Nhập tên người đại diện

-         Chức vụ: Nhập chức vụ người đại diện

-         Di động: Nhập số điện thoại di động của người đại diện

-         Ghi chú: Nhập thông tin ghi chú của bản đồ.

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin liên kết.

13.2 Sửa thông tin bản đồ

Bước 1: Kích biểu tượng  tại bản đồ cần sửa,

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa cho bản đồ

Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu lại thông tin bản đồ vừa chỉnh sửa.

 13.3 Xóa tài liệu

Bước 1: Đánh dấu chọn tài liệu cần xóa trong danh sách

Bước 2: Nhấn chọn nút

14. Quản lư mẫu báo cáo

Hỗ trợ việc quản lư mẫu báo cáo. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng  hiển thị giao diện Quản lư mẫu báo cáo như sau:

14.1 Thêm mới mẫu báo cáo

Bước 1: Nhập thông tin bài viết, gồm:

-         Đơn vị hành chính: Lựa chọn ĐVHC mà tài liệu sẽ trực thuộc

-         Tên báo cáo: Nhập tên báo cáo

-         Hoạt động:

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin.

14.2 Sửa mẫu báo cáo

Bước 1: Kích biểu tượng  tại mẫu báo cáo cần sửa,

Bước 2: Nhập thông tin cần sửa

Bước 3: Nhấn chọn nút  để lưu lại thông tin mẫu báo cáo vừa chỉnh sửa.

14.3 Xóa tài liệu

Bước 1: Đánh dấu chọn mẫu báo cáo cần xóa trong danh sách

Bước 2: Nhấn chọn nút

15. Quản lư nhật kư hệ thống

Hỗ trợ việc quản lư tài liệu của hệ thống. Từ giao diện chính trang quản trị, chọn chức năng  hiển thị giao diện Quản lư lịch sử quá tŕnh tương tác giữa người dùng và hệ thống như sau:

Giao diện trang “Quản lư lịch sử quá tŕnh tương tác

giữa người dùng và hệ thống”

            Tại giao diện trang “Quản lư lịch sử quá tŕnh tương tác giữa người dùng và hệ thống”, người quản trị có thể: T́m kiếm, Xem thông tin, Xóa thông tin người dùng hệ thống theo ĐVHC lựa chọn.

15.1. Xem thông tin tương tác giữa người dùng và hệ thống

            Để xem thông tin tương tác giữa người dùng và hệ thống, trên giao diện “Quản lư lịch sử quá tŕnh tương tác giữa người dùng và hệ thống” thực hiện theo các bước sau:

·        Bước 1: Lựa chọn ĐVHC cần t́m kiếm:

Tỉnh: Chọn tỉnh cần t́m kiếm

Huyện: Lựa chọn Huyện cần t́m kiếm

Xă: Lựa chọn Xă cần t́m kiếm

Từ ngày: Nhập ngày bắt đầu mà người dùng tương tác với hệ thống

Đến ngày: Nhập ngày kết thúc mà người dùng tương tác với hệ thống

Từ khóa: nhập từ khóa t́m kiếm

·        Bước 2: Nhấn nút

Sau khi nhấn nút , chương tŕnh hiển thị tất cả các tương tác giữa người dùng với hệ thống trong khoảng thời gian mà người quản trị đă chọn ở các trường [Từ ngày], [Đến ngày]

            Ví dụ: Người quản trị muốn xem thông tin tương tác giữa người dùng thuộc tỉnh Thái B́nh, huyện Đông Hưng, xă Đô Lương với hệ thống từ ngày 1/12/2011 đến ngày 25/12/2011 ta thực hiện như sau:

è Danh sách kết quả:

15.2. Xóa thông tin tương tác giữa người dùng và hệ thống

            Để xóa thông tin tương tác nào đó giữa người dùng và hệ thống, trên giao diện “Quản lư lịch sử quá tŕnh tương tác giữa người dùng và hệ thống” thực hiện các bước sau:

·        Bước 1: Sau khi thực hiện t́m kiếm các tương tác, tại phần danh sách các tương tác giữa người dùng và hệ thống, chọn một hoặc nhiều tương tác muốn xóa bằng cách tích chọn vào biểu tượng

·        Bước 2: Nhấn nút , hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo:

            - Bước 3: Nhấn nút  trên hộp thoại

            Sau khi nhấn nút , những tương tác đă chọn được xóa khỏi
Danh sách các tương tác, hệ thống hiển thị thông báo

            Nếu không muốn xóa những tương tác đă chọn th́ nhấn nút  trên hộp thoại.